What is the capital of Malta
Valletta
Moscow
Ouagadougou
Tunis