According to Greek mythology, who was Apollo's twin sister?
Aphrodite
Artemis
Venus
Athena